Apie AKVA | On AKVA

AKVA tikslas - prisidėti prie žmogaus kuriamos aplinkos gerinimo. | AKVA's goal is to contribute to the better quality of the human-made environment.

AKVA tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į architektūros kokybės svarbą ir ieškoti būdų, kurie padėtų kurti ir statyti tik geros architektūros statinius. Siekiant šio tikslo, AKVA veiklos sritys yra:

  • aplinkos kokybės poreikio žadinimas visuomenėje,
  • specialistų ir visuomenės kompetencijų ugdymas,
  • aplinkos kokybės tyrimas, analizė, ekspertinė veikla;
  • tarpininkavimas tarp aplinkos formavimo proceso dalyvių: visuomenės, verslo, specialistų, valstybės ir savivaldos institucijų bei kitų fizinių ir juridinių asmenų;
  • veiklos, susijusios su aplinkos kokybės gerinimu, organizavimas: kūrybinių dirbtuvių, seminarų, konferencijų ir t. t., ir pan.

Mums rūpi pažinti ir puoselėti Lietuvos architektūros istoriją, jos palikimą, bei talkinti kuriant kuo kokybiškesnę šių dienų urbanistinę aplinką, kad visa tai būtų verta ateities kartų.

///

The goal of the Association for Architectural Quality Development (AKVA) is to draw public attention to the importance of architectural quality and to look for ways to help create and build only high-quality architectural structures. To achieve this goal, AKVA’s areas of activity are:

  • creating awareness for environmental quality in society,
  • development of specialists’ and society’s competencies,
  • environmental quality research, analysis, and expert activities;
  • mediation between participants in the environment formation process: society, business, specialists, state and self-government institutions and other natural and legal persons;
  • organization of activities related to environmental quality improvement: creative workshops, seminars, conferences, etc.

 

We care about getting to know and nurturing the history of Lithuanian architecture and its legacy and assisting in creating today’s highest quality urban environment so that all of this is worthy of future generations.