Nuotolinių paskaitų ciklo „Subalansuotas miestų tankinimas“ I dalis

[EN – below] 2024 m. pavasarį visų laukia nuotolinių paskaitų ciklas „Subalansuotas miestų tankinimas”, kviečiantis aptarti įvairius šio proceso aspektus.

Miestų tankinimas vienas populiariausių tvarios miestų plėtros strategijų. JT agentūra Habitat akcentuoja, kad siekiant įgyvendinti JT darnaus vystymosi tikslus, gyventojų tankumas turi būti didesnis nei 150 gyv./ha.
Regis, miestų tankinimas lyg ir neišvengiamas dalykas, tačiau jo poveikis – daugiavektorinis, tad norint, kad Lietuvos miestai būtų gyvybingi, atsparūs pokyčiams, svarbu atsižvelgti į skirtingas tankinimo proceso poveikio sferas – išlaikyti jų pusiausvyrą. Tam reikia žinių.

Ciklą, kurio partneris yra portalas „Statyba ir architektūra“ / sa.lt ir kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir UAB „ACO Nordic“, sudaro 6 paskaitos. Jas skaitys įvairių sričių ekspertai iš Lietuvos ir užsienio.  Laukiami profesionalai ir visi, kam rūpi architektūra ir miestokūra.

Pirmoji ciklo paskaita vyks 2024 m. vasario 26 d. 

Pirmos ciklo paskaitos „Apie urbanistinį tankinimo poveikį ir planavimo motyvus“ (On urban densification effects and planning motivations, paskaita anglų k.) lektorė – architektė-urbanistė, dr. Meta Berghauser Pont, klausia „ar didesnis miestų tankumas prisideda prie tvaresnių miestų ir bendruomenių?“ Jos paskaitoje nagrinėjamas didesnio tankumo (kaip priemonės) efektyvumas siekiant tvarios miesto plėtros tikslo. Pasak lektorės, tyrimai parodė, kad nors yra teigiamas miestų tankinimo poveikis viešajai infrastruktūrai, transportui ir ekonomikai, bet yra ir neigiamas poveikis aplinkai, gyventojams ir jų sveikatai. Tai atskleidžia, kokia sudėtingas užduotis tenka miestų planuotojams – įvertinti kompromisus, susijusius su tankinimu, ir prisitaikyti prie dabartinių urbanizacijos tempų, ir užtikrinti gamtinės aplinkos bei gyventojų gerovę. Nustatyta, kad kai kurios temos yra per daug atstovaujamos tyrimuose (transporto poveikis), retai aptariamos praktikoje (poveikis aplinkai), o lyginant motyvus ir įrodymus (socialinis poveikis) yra nesuderintos. Meta Berghauser Pont parodys, kad planavimo praktika Švedijoje labiau teigiamai vertina tankinimo indėlį į tvarią miestų plėtrą, nei rodo tyrimo rezultatai.

Paskaitoje laukiami visi: tiek architektai profesionalai, tiek kraštovaizdžio ar paveldo specialistai, sociologai, politikai, žmonės, neabejingi savo aplinkai, ateičiai.

DATA: visi besidomintys kviečiami paskaitas žiūrėti nuotoliniu būdu 2024 m. vasario 26 d., pirmadienį, 11.00 val. (registracija nuo 10.30 val.). 

TRUKMĖ: 2 ak. val.

VIETA: paskaita vyks nuotoliniu būdu ZOOM konferencinėje platformoje (užsiregistravusieji pakvietimą gaus el. paštu).
Vėliau paskaitą bus galima peržiūrėti youtube kanale.

Renginys nemokamas. Registruotis čia.

Programa:
10.30-11.00 Registracija ZOOM platformoje
11.00-12.30 „Apie urbanistinį tankinimo poveikį ir planavimo motyvus“
(On urban densification effects and planning motivations) (lekt. architektė-urbanistė, dr. Meta Berghauser Pont; moderuoja Aida Štelbienė)
12.30-12.45  klausimai/ atsakymai
12.45-13.00 norintys pažymėjimo dalyviai, kurie neužsiregistravo su vaizdu ir garsu, atsako į kelis klausimus išklausytos paskaitos tema

Organizatorius: Architektūros kokybės vystymo asociacija
Partneris: portalas sa.lt („Statyba ir architektūra“)
Ciklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, ACO Nordic

Dizainerė Paulina Kazlauskienė | Third Sister

APIE LEKTORĘ

Meta Berghauser Pont yra Čalmerso technologijos universiteto (Geteborgas) miestų morfologijos ir miestų dizaino profesorė. Ji vadovauja mokslinių tyrimų grupei SMoG (Erdvinės morfologijos grupė), kuri atlieka mokslinius tyrimus miesto morfologijos, erdvės sintaksės ir dizaino teorijos srityse. Taikant daugiausia analitinius ir kiekybinius metodus, aprašomos užstatytos formos savybės ir tiriama jos reikšmė žmonių (ir kitų rūšių) naudojimuisi miestu ir patirčiai jame. Meta išleido knygą “Spacematrix. Erdvė, tankis ir miesto forma” (2023 m.), kurioje kritiškai nagrinėjama tankio sąvoka. Knygoje nurodomas santykis tarp tankio ir miesto formos, taip pat tankumo poveikis aplinkai, ekonomikai ir visuomenei. Meta ne tik atlieka mokslinius tyrimus, bet ir dėsto miestų dizainą. Ji taip pat yra architektūros programos vadovė, atsakinga už architektūros mokymo plėtrą bakalauro ir magistro pakopoje.

///

EN

In spring 2024, a series of online lectures on “Sustainable Urban Densification” will invite everyone to discuss various aspects of this process.

Urban densification is one of the most popular strategies for sustainable urban development. One of the dominant strategies proposed for sustainable urban development is densification. UN Habitat prescribes a density of over 150 inh/ha to realize the UN Sustainable Development Goals.
Urban densification seems to be inevitable, but its impact is multi-sectoral, so in order to make Lithuanian cities viable and resilient to change, it is important to take into account the different spheres of impact of the densification process and to maintain a balance between them. This requires knowledge.

The series, partnered by the portal “Statyba ir architektūra” / sa.lt and funded by the Lithuanian Council for Culture and ACO Nordic, consists of 6 lectures. The lectures will be given by experts in various fields from Lithuania and abroad. Professionals and anyone interested in architecture and urban design are welcome.

In her lecture „On urban densification effects and planning motivations“ Meta Berghauser Pont will present the results of a large-scale study showing the benefits and potential drawbacks of density as well as how densification is used in Swedish practice, highlighting mismatches, over- or underestimation of benefits as well as not considered benefits or disadvantages.

DATE: All interested are invited to watch the lecture remotely on Monday, February 26, at 11 AM (Helsinki time zone) (registration starts at 10.30 AM).

LOCATION: The lecture will take place remotely on the ZOOM conference platform (registrants will receive an invitation by email).
The event is free. Registration is required.

Later, the lecture will be available on the youtube channel.

Program:
10.30-11.00 Registration on the ZOOM platform
11.00-12.30 On urban densification effects and planning motivations (Lecture in English) (lect. dr. Meta Berghauser Pont, moderator Aida Štelbienė)
12.30-12.45 Q&A session

Organizer: Association for the Architectural Quality Development
Partner: portal sa.lt (Coonstruction and Architecture)
The cycle is funded by the Lithuanian Council for Culture, ACO Nordic

Design by Paulina Kazlauskienė | Third Sister

ON LECTURER

Meta Berghauser Pont is professor of urban morphology and urban design at Chalmers University of Technology in Gothenburg. She leads the research area SMoG (Spatial Morphology Group), which is engaged in research in the areas of urban morphology, space syntax and design theory. Through primarily analytical and quantitative methods, properties of built form are described and its significance for people’s (and other species’) use and experience of the city is investigated. Meta has published the book Spacematrix. Space, Density and Urban Form (2023) where the concept of density is critically examined. The book specifies the relationship between density and urban form as well as the environmental, economic and social effects of density. In addition to research, Meta teaches urban design. She is also the Head of program for Architecture with responsibility for the educational development of architectural education at bachelor’s and master’s level.

***

2023 m. ciklo „Naujasis Existenzminimum: architektūros kokybės klausimai“ paskaitų įrašai:
– Architecture as a Platform for Sharing („Architektūra kaip dalinimosi platforma“) (lekt. architektas, miesto sociologas Carles Baiges Camprubí / LACOL Aruitectura Cooperativa)
– „The need for understanding the indoor environment and its occupants“ („Poreikis suprasti patalpų aplinką ir jos naudotojus“, paskaita anglų k.; lekt. prof. dr. Philomena Bluyssen)
– „Kas kuria gyvybę mieste? Gyvybingos urbanistinės struktūros parametrai“
(lekt. D. Baltrušaitis | BAULAND)
– „Maža erdvė – didelis projektas“
(lekt. G. Šarkauskienė ir A. Šarkauskas | ŠA Atelier).
– „Egzistencinis minimumas: Mažo gabarito buto istorija XX amžiuje“ (lekt. M. Drėmaitė)

2022 m. ciklo „Ateities architektūros kontekstai“ paskaitų įrašai:

– „Ko galime pasimokyti iš tradicinės architektūros?“(lekt. R. Bertašiūtė)
– „Kaip teritorijų planavimo ir statybos teisinis reguliavimas Lietuvoje atspindi klimato kaitą?“
(lekt. K. Matvejenkaitė)
– Photosynthetica for the Future („Fotosintetika ateičiai“)
(lekt. C. Pasquero ir M. Poletto)
– „Gyvybingas miestas“ (Livalbe City)
(lekt. G. Puzinauskienė)
– „Klimato kaita ir miestai“
(lekt. J. Kilpys) 
– „Miestų gamtinis karkasas: pasaulinės tendencijos ir Lietuvos bendrasis planas“
(lekt.  R. Skorupskas)

AKVA 2021 m. rudenį organizuoto paskaitų ciklo „Materija kaip kūrybinis instrumentas architektūroje“ įrašai: 

– „Architektūrinės detalės ir medžiagos“ (A. Ambrasas)
–  How to choose materials for the benefit of architecture? („Kaip parinkti medžiagas architektūros labui?“) (S. Rintala)
– „Istorinės aplinkos ir materijos padiktuota“
(G. Prikockis) 
„Medis šiuolaikinės architektūros formų paieškoje“
(lekt. A. Gabrėnas)
 „Lietuvos betono architektūra: kultūrinė vertė ir atnaujinimo iššūkiai“  (A. Černauskienė)

AKVA 2021 m. pavasarį organizuoto filmuojamų paskaitų ciklo „Kaip žmogus suvokia architektūrinę aplinką?“ įrašai: 
„Kokius pranešimus mums siunčia pastatai ir ar mokame juos skaityti?“ (V. Petrušonis)
– „Emotional Cartography“ (Ch. Nold) 
„Architektūrinė aplinka ir emocinis atsakas“ (G. Characiejienė)
– „Apie architektūros ir individo erdvinę percepciją“ (K. Jašinskaitė)
– „M. Merleau-Ponty fenomenologija: įkūnytasis aplinkos suvokimas“ (D. Jonkus)
– „Atmosferinio dizaino gestai“ (J. Pečiulytė)

AKVA 2020 m. rudenį organizuoto filmuojamų paskaitų ciklo „Utopija ir eksperimentas architektūroje“ įrašai: 
– K. Saboliaus „Apie erdvę ir vaizduotę“,
– R. Kučinsko „Architektūrinė utopija vakar ir šiandien“ ir D. Čiupailaitės „Architektūra kaip konkrečioji utopija – Henri Lefebvre idėjos architektams“,
– T. Grunskio „Kūrybinis eksperimentas architektūroje. Teorija ir praktika“,
– M. Kuč’o „Experimenting with public urban furniture“.

AKVA 2020 m. organizuoto filmuojamų paskaitų ciklo „Miesto formavimas ir visuomenė“ įrašai:
– vasario 18 d. čia,
– gegužės 19 d. čia,
– 
birželio 16 d. čia,
 birželio 30 d. čia.

***

Norintiems gauti architekto kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą, išrašymo mokestis – 18 Eur (PVM netaikomas).
Užpildžius registracijos formą, mokestį vėliausiai iki 2024 m. vasario mėn. 19 d. imtinai reikia pervesti į Architektūros kokybės vystymo asociacijos (kodas 304104654) sąskaitą:
LT367044060008055397, bankas AB SEB bankas, banko kodas 70440 nurodant:
— „už 2024-02-21 AKVA kursus“;
— dalyvio vardą ir pavardę (vardus ir pavardes, jei mokama už kelis dalyvius).

PASTABOS:
1. Nuotolinius kursus išklausę ir į klausimus apie paskaitų turinį atsakę architektai gaus 2 ak. valandų kvalifikacijos tobulinimo kursų išklausymą patvirtinančius pažymėjimus. Paskaita skirta  statybos techninės veiklos pagrindinių sričių ir teritorijų planavimo vadovams.
Programa ir jos priedas Nr. 7 suderinti su Aplinkos ministerija ir Lietuvos architektų rūmais. DĖMESIO: būtina turėti kompiuterį ir internetinį ryšį.
2. Kursuose dalyvauti galima tik užsiregistravus iš anksto. Kursų dieną registracija negalima.
3. Prašome pildyti registracijos formą lietuviškomis raidėmis, nes pagal Jūsų pateiktus duomenis yra išrašomi dalyvavimo kursuose pažymėjimai.
4. Prašome atidžiai įrašyti mokėtojo duomenis, nes remiantis jais bus išrašomos sąskaitos faktūros.
5. Dalyvių, užsiregistravusių, bet dėl pasikeitusių aplinkybių negalinčių atvykti ir išklausyti kursų, prašome el. paštu akvabiuras@gmail.com informuoti apie šias aplinkybes ne vėliau kaip likus 24 val. iki kursų pradžios. Tokiu atveju dalyvio sumokėtas klausytojo mokestis bus perkeliamas į sekančius kursus, kuriuose dalyvis pageidaus dalyvauti. Dalyviams, kurie apie savo nedalyvavimą praneš el. paštu akvabiuras@gmail.com likus mažiau nei 24 val. iki kursų pradžios, sekančiuose kursuose, kuriuose dalyvis pageidaus dalyvauti, bus suteikiama 50 % nuolaida. Dalyviams neatvykusiems ir nepranešusiems apie savo nedalyvavimo priežastį iki kursų pradžios – klausytojo mokestis kompensuojamas nebus.
6. Dalyviams, išklausiusiems dalį kursų, bus išduodami pažymėjimai su perpus mažesniu valandų skaičiumi.

REGISTRUOTIS ČIA.